દાતાશ્રીઓ

સંસ્થાના ભુમિદાતા
પ્રાર્થના મંદિરના મુખ્ય દાતાશ્રી
પ્રાર્થના મંદિરના સહદાતાશ્રી
પ્રાર્થના મંદિરના અન્યદાતાશ્રીઓ
વિદ્યાલયના ભુમિદાતા
વિદ્યાલયના મુખ્ય દાતાશ્રી
વિદ્યાલયના બાળકો માટે પીવાના પાણીનો બોર
વિદ્યાલયના વર્ગખંડના દાતાશ્રીઓ
વિદ્યાલયના અન્ય દાતાશ્રીઓ
છાત્રાલયના મુખ્યદાતાશ્રી
છાત્રાલયના સહદાતાશ્રી
હોસ્ટેલ રૂમના દાતાઓ
પ્રાર્થના હોલના મુખ્ય દાતાશ્રી
પ્રાર્થના હોલના સહદાતાશ્રી
પ્રાર્થનાહોલ અન્ય સેવા
ભોજનાલયના દાતાશ્રીઓ
gurukulsangh